ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Έκδοση 1.1 του 6/4/2021

Προοίμιο: Ορισμοί όρων που χρησιμοποιούνται στις γενικές συνθήκες χρήσης

Στη συνέχεια θα ορίσουμε:

  • "Site" ή "Υπηρεσία : ιστότοπος green-acres.com και οι τοπικές παραλλαγές του (green-acres.fr,green-acres.pt,green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, κ.λπ) και το σύνολο των περιεχομένων τους.
  • "Εκδότης" ή "Εμείς" : REALIST S.A.S, νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για την έκδοση και το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.
  • "Χρήστης" ή "Εσείς" : ο χρήστης του Διαδικτύου που επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την Υπηρεσία.
Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης (εφεξής "ΓΟΧ") προσφέρονται από τον Επεξεργαστή τοποθεσίας. Ο χρήστης του ιστότοπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους ΓΟΧ, να τους εκτυπώσει ή/και να τους αποθηκεύσει σε ανθεκτικό μέσο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τους ΓΟΧ και τους αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

Άρθρο 1 - Εφαρμογή των ΓΟΧ

Σκοπός αυτών των ΓΟΧ είναι ο καθορισμός των όρων πρόσβασης στο Site από τους Χρήστες. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους ΓΟΧ κάθε στιγμή, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοσή τους στον ιστότοπο. Οι ΓΟΧ που ισχύουν για τον Χρήστη είναι αυτόι που ισχύουν την ημέρα αποδοχής τους.

Η ιστοσελίδα είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε κάθε Χρήστη. Η απόκτηση μιας υπηρεσίας, η δημιουργία μιας περιοχής μέλους ή, γενικότερα, η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την αποδοχή από τον Χρήστη του συνόλου αυτών των ΓΟΧ, που αναγνωρίζει εκ τούτου ότι έχει λάβει πλήρη γνώση τους.

Η αποδοχή αυτή θα μπορούσε να συνίσταται, π.χ. για τον Χρήστη, να σημειώσει το τετραγωνίδιο που αντιστοιχεί στη φράση αποδοχής αυτών των ΓΟΧ, έχοντας για παράδειγμα την αναφορά "Αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι όλους τους γενικούς όρους της Ιστοσελίδας Ο έλεγχος αυτού του πλαισίου θεωρείται ότι έχει την ίδια αξία με μια χειρόγραφη υπογραφή εκ μέρους του Χρήστη.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει την αποδεικτική αξία των συστημάτων αυτόματης εγγραφής του Εκδότη αυτού του Δικτυακού Τόπου και, εκτός από την περίπτωση που αποδεικνύει το αντίθετο, παραιτείται από την αμφισβήτηση τους σε περίπτωση διαφορών.

Η αποδοχή αυτών των ΓΟΧ προϋποθέτει ότι οι χρήστες έχουν τη νομική ικανότητα που απαιτείται γι 'αυτό. Εάν ο Χρήστης είναι ανήλικος ή δεν έχει αυτή τη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλώνει ότι έχει την εξουσιοδότηση κηδεμόνα, επιμελητή ή νόμιμου εκπροσώπου του.

Ο Εκδότης θέτει στη διάθεση του Χρήστη στον ιστότοπό του, την Πολιτική απορρήτου και χρήσης των προσωπικών δεδομένων, προσδιορίζοντας όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη που συνέλεξε ο εκδότης και στα δικαιώματα που έχει ο Χρήστης έναντι αυτών των προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική εμπιστευτικότητας δεδομένων είναι μέρος των ΓΟΧ. Η αποδοχή αυτών των ΓΟΧ συνεπάγεται επομένως αποδοχή της πολιτικής απορρήτου δεδομένων.

Άρθρο 2 - Νομικές ειδοποιήσεις, προσωπικά δεδομένα και σκοπός του Ιστότοπου

Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (πολιτική και δήλωση) παρέχονται στους Κανονισμούς προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας.
Το αντικείμενο αυτού του Δικτυακού Τόπου ορίζεται ως "Διεθνής ιστοσελίδα αγγελίων ακινήτων που βάζει σε επαφή επισκέπτες και επαγγελματίες ή ιδιώτες πωλητές".

Η υπηρεσία είναι ιδιοκτησία Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - SAS με κεφάλαιο 1.000.000 € - RSC Paris 453 785 156 - Ενδοκοινοτικός ΦΠΑ N° : FR56453785156

Διευθυντής έκδοσης & υπεύθυνος σύνταξης: Benoît Galy, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της εταιρείας Realist S.A.S.

Φιλοξενία : Διαδικτυακή φιλοξενία, SAS με κεφάλαιο 10.069.020 € , RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 , Κωδικός APE 2620Z , ΦΠΑ N° : FR 22 424 761 419 , Κεντρικά γραφεία : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Άρθρο 3 - Περιοχή μέλους

Ο εγγεγραμμένος στο Site χρήστης (μέλος) έχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω σύνδεσης με τα αναγνωριστικά του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζεται κατά την εγγραφή και κωδικό πρόσβασης) ή ενδεχομένως χρησιμοποιώντας συστήματα όπως τρίτα κουμπιά σύνδεσης κοινωνικών δικτύων. Ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για την προστασία του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλέξει. Ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί σύνθετους κωδικούς πρόσβασης. Αν ο κωδικός πρόσβασης ξεχαστεί, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέου. Ο κωδικός πρόσβασης αποτελεί την εγγύηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών της ενότητας "ο λογαριασμός μου" και επομένως απαγορεύεται η μετάδοση ή η κοινοποιήση σε τρίτους. Διαφορετικά, ο Επεξεργαστής Ιστοτόπου δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμό χρήστη.

Η δημιουργία προσωπικού χώρου αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε παραγγελία ή συνεισφορά του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για το σκοπό αυτό, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει ένα ορισμένο αριθμό προσωπικών πληροφοριών. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες.

Ο σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι να δημιουργηθεί ένας "λογαριασμός μέλους". Εάν τα δεδομένα που περιέχονται στο λογαριασμό μέλους εξαφανίστηκαν μετά από τεχνική βλάβη ή περίπτωση ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η ανάληψη ευθύνης του Δικτυακού Τόπου και του Εκδότη του, λόγω του ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν αποδεικτική αξία αλλά μόνο πληροφοριακή. Οι σελίδες που αφορούν στους λογαριασμούς μελών είναι ελεύθερα εκτυπώσιμες από τον κάτοχο του εν λόγω λογαριασμού αλλά δεν αποτελούν απόδειξη, αλλά έχουν μόνο πληροφοριακή αξία και αποσκοπούν στην εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης της υπηρεσίας ή των συνεισφορών από τον Χρήστη.

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κλείσει τον λογαριασμό και τα δεδομένα του στον Ιστότοπο. Επομένως, δεν θα είναι δυνατή καμία ανάκτηση των δεδομένων του.

Ο Εκδότης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα διαγραφής του λογαριασμού οποιουδήποτε Χρήστη ο οποίος έχει παραβιάσει αυτούς τους ΓΟΧ (ιδιαίτερα, αλλά χωρίς αυτό το παράδειγμα να έχει εξαντλητικό χαρακτήρα, όταν ο Χρήστης έχει επικοινωνήσει εν γνώσει του εσφαλμένες πληροφορίες, κατά την εγγραφή και τη δημιουργία του προσωπικού του χώρου) ή οποιουδήποτε λογαριασμού που έχει απενεργοποιηθεί για τουλάχιστον ένα έτος. Η εν λόγω διαγραφή δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει ζημιά στον αποκλεισμένο χρήστη, ο οποίος δεν θα είναι σε θέση να απαιτήσει αποζημίωση για το γεγονός αυτό. Η εξαίρεση αυτή δεν αποκλείει τη δυνατότητα του Εκδότη να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά του Χρήστη, όταν τα γεγονότα το δικαιολογούν.

Άρθρο 4 - Πρόσβαση και διαθεσιμότητα ιστότοπου

Ο Εκδότης καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καταστήσει την Ιστοσελίδα μόνιμα προσβάσιμη, υπό την επιφύλαξη των εργασιών συντήρησης του Δικτυακού Τόπου ή των διακομιστών στους οποίους φιλοξενείται. Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στον Ιστότοπο λόγω προβλημάτων τεχνής ή κάθε είδους, ο Χρήστης δεν θα μπορεί να διεκδικήσει ζημιά και δεν θα είναι σε θέση να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση.

Ο Επερξεργαστής της ιστοσελίδας δεσμεύεται μόνο από την υποχρέωση των μέσων: δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση του Διαδικτύου, όπως απώλεια δεδομένων, εισβολή, ιός, διακοπή της υπηρεσίας ή άλλες.

Ο Χρήστης συμφωνεί ρητά να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με δικούς του κινδύνους και υπό την αποκλειστική του ευθύνη.

Η Ιστοσελίδα παρέχει στον Χρήστη πληροφορίες μόνο ενδεικτικά, με ατέλειες, λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες και άλλες αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, Realist S.A.S δεν επιφέρεισε καμία περίπτωση την ευθύνη:

  • Για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες, ιδίως όσον αφορά την απώλεια κερδών, την αδυναμία απόκτησης κερδών, την απώλεια πελατών, δεδομένων που μπορεί, μεταξύ άλλων, να προκύψουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή αντίθετα από την αδυναμία χρήσης του
  • Βλάβης, μη διαθεσιμότητας πρόσβασης, ακατάλληλης χρήσης, ακατάλληλης διαμόρφωσης του υπολογιστή του χρήστη ή ακόμη και χρήσης ενός προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται ελάχιστα από το χρήστη.

Άρθρο 5 - Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερκειμένους συνδέσμους με άλλους ιστότοπους.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει κατά συνέπεια ότι ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιά ή απώλεια, αποδεδειγμένη ή φερόμενη, διαδοχική ή σε σχέση με τη χρήση ή το γεγονός ότι του έγινε γνωστό το περιεχόμενο, οιδιαφημίσεις ή οιδιαθέσιμες υπηρεσίες των εξωτερικών ιστότοπων ή πηγών. Ομοίως, η ευθύνη του Εκδότη αυτού του Δικτυακού Τόπου δεν μπορεί να εμπλακεί αν η επίσκεψη, από τον Χρήστη, ενός από αυτούς τους ιστότοπους προκάλεσε βλάβη.

Εάν, παρά τις προσπάθειες του Εκδότη, ένας από τους υπερκειμένους συνδέσμους του ιστότοπου επεσήμανε έναν ιστότοπο ή μια πηγή του διαδικτύου, του οποίου το περιεχόμενο δεν ή φαίνεται ότι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του γαλλικού δικαίου για έναν Χρήστη, ο Χρήστης συμφωνεί να επικοινωνήσει άμεσα με τον διευθυντή δημοσίευσης του Δικτυακού Τόπου, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου εμφανίζονται στις νομικές ειδοποιήσεις του Δικτυακού Τόπου, προκειμένου να γνωστοποιήσει τη διεύθυνση των σελίδων του συγκεκριμένου τρίτου ιστότοπου .

Άρθρο 6 - Cookies

Ένα "Cookie" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του Χρήστη του Δικτυακού Τόπου, την εξατομίκευση της διαβούλευσης του Δικτυακού Τόπου και την επιτάχυνση της προβολής της Ιστοσελίδας χάρη στην αποθήκευση ενός αρχείου δεδομένων στον υπολογιστή του. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί "cookies" κυρίως για

  1. Απόκτηση στατιστικών στοιχείων πλοήγησης για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και
  2. Να επιτρέπεται η πρόσβαση σε έναν λογαριασμό μέλους και ένα περιεχόμενο που δεν είναι προσβάσιμο χωρίς σύνδεση.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για αυτήν την πρακτική και εξουσιοδοτεί τον Επεξεργαστή Ιστοσελίδας να προσφύγει σε αυτή. Ο εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην κοινοποιεί ποτέ το περιεχόμενο αυτών των "Cookies" σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νόμιμη απαίτηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική για τα cookies και τη χρήση τους, συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων της Ιστοσελίδας. Σας επιτρέπει να κατανοήσετε καλύτερα τις διατάξεις που εφαρμόζουμε όσον αφορά την πλοήγηση στην Υπηρεσία μας. Συγκεκριμένα, σας ενημερώνει για όλα τα cookies της Υπηρεσίας μας, το σκοπό τους και σας υποδεικνύει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να τα τροποποιήσετε.

Ο Χρήστης μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση των "Cookies" ή να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να ειδοποιηθεί πριν από την αποδοχή των cookies. Για αυτό, ο χρήστης διαμορφώνει το πρόγραμμα περιήγησης του:

Άρθρο 7 - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα στοιχεία αυτού του Δικτυακού Τόπου ανήκουν στον Εκδότη ή σε έναν τρίτο εκπρόσωπο ή χρησιμοποιούνται από τον Εκδότη στην Ιστοσελίδα με την εξουσιοδότηση του κατόχου τους.

Οποιαδήποτε αντιπροσώπευση, αναπαραγωγή ή προσαρμογή των λογοτύπων, περιεχόμενο κειμένων, εικόνας ή βίντεο, χωρίς να είναι εξαντλητική αυτή η λίστα, απαγορεύεται αυστηρά και είναι παρόμοια με την παραποίηση/απομίμηση.

Κάθε Χρήστης ένοχος παραχάραξης μπορεί να έχει διαγραφεί χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση και χωρίς αυτή η εξαίρεση να μπορεί να συνιστά ζημία, με επιφύλαξη πιθανών μεταγενέστερων δικαστικών διαδικασιών εναντίον του, με πρωτοβουλία του Εκδότη αυτού του Δικτυακού Τόπου ή του αντιπροσώπου του.

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί στοιχεία (εικόνες, φωτογραφίες, περιεχόμενο) των οποίων οι πιστώσεις ανέρχονται σε : REALIST.

Επωνυμίες και λογότυπα που περιέχονται στον Ιστότοπο καταγράφονται από REALIST Όποιος προβεί σε αναπαράσταση, αναπαραγωγή, αλληλοσύνδεση , διανομή και επαναλήψεις, συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα L.713-2 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Άρθρο 8 - Ευθύνη

Ο Εκδότης δεν είναι υπεύθυνος για τις δημοσιεύσεις των χρηστών, το περιεχόμενό ή την αξιοπιστία τους. Ο Εκδότης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν στο σύστημα υπολογιστή του Χρήστη και/ή την απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από τον Χρήστη.

Ο Εκδότης αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώνει συνεχώς το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και να παρέχει στους χρήστες σωστές, σαφείς, ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Ο ιστότοπος είναι κατ'αρχήν μόνιμα προσβάσιμος, εκτός από τις τεχνικές εργασίες συντήρησης και ενημέρωσης του περιεχομένου. Ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από τη μη διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου ή μέρους του.

Η Ευθύνη του Επεξεργαστή Ιστότοπου δεν μπορεί να προσληφθεί λόγω έλλειψης τεχνικής σύνδεσης, οφειλόμενης ιδίως σε περίπτωση ανωτέρας βίας, στη συντήρηση, την ενημέρωση, την τροποποίηση του Site, σε παρέμβαση του οικοδεσπότη, εσωτερική ή εξωτερική απεργία, σε βλάβη δικτύου ή ακόμα και σε διακοπή ρεύματος.

Ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη μη λειτουργία, την αδυναμία πρόσβασης ή δυσλειτουργιών της Ιστοσελίδας που οφείλονται σε ακατάλληλο εξοπλισμό, ακατάλληλη διαμόρφωση ή χρήση του υπολογιστή του Χρήστη, δυσλειτουργίες των υπηρεσιών του παρόχου πρόσβασης του Χρήστη ή εκείνων του Διαδικτύου.

Άρθρο 9 - Ειδοποιήσεις και αιτήματα

Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή γνώμη σχετικά με τους ΓΟΧ, τις νομικές ειδοποιήσεις ή τη χάρτα προσωπικών δεδομένων πρέπει να γίνεται γραπτώς και να αποστέλλεται με συστημένη ή επικυρωμένη αλληλογραφία ή μέσω email στη διεύθυνση που αναφέρεται στις νομικές ειδοποιήσεις του Site, υποδεικνύοντας τα στοιχεία επικοινωνίας, επώνυμο και όνομα του κοινοποιούντος, καθώς και το αντικείμενό της.

Οποιαδήποτε προσφυγή σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, των Υπηρεσιών, των σελίδων του Δικτυακού Τόπου σχετικά με τα πιθανά κοινωνικά δίκτυα ή με τους ΓΟΧ, τις νομικές ειδοποιήσεις ή το χάρτη προσωπικών δεδομένων πρέπει να κατατεθεί εντός 365 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του γεγονότος που προκαλεί την καταγγελία, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε αντίθετο νόμο ή κανόνα δικαίου. Σε περίπτωση που η προσφυγή αυτή δεν έχει υποβληθεί μέσα σε 365 ημέρες, μια τέτοια προσφυγή είναι για πάντα αδύνατη στο δικαστήριο.

Είναι πιθανό να βρίσκονται στην ιστοσελίδα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες και σε περιορισμένο βαθμό ανακρίβειες ή λάθη ή πληροφορίες που διαφωνούν με τους ΓΟΧ, τις νομικές ειδοποιήσεις ή τον χάρτη προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, είναι πιθανό να πραγματοποιούνται μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις από τρίτους στον Ιστότοπο ή σε συναφείς υπηρεσίες (κοινωνικά δίκτυα κλπ.).

Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Επεξεργαστή Ιστοσελίδων ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις που αναφέρονται στις νομικές ειδοποιήσεις της Ιστοσελίδας, ει δυνατόν με περιγραφή του σφάλματος και της τοποθεσίας (διεύθυνση URL) , καθώς και επαρκείς πληροφορίες για να επικοινωνήσει μαζί του.

Άρθρο 10 - Ανεξαρτησία των ρητρών

Εάν μια διάταξη των ΓΟΧ θεωρείται παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται αποσπάσιμη από τους ΓΟΧ και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.

Οι ΓΟΧ αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες. Δεν είναι εμπορεύσιμοι, μεταβιβάσιμοι ή υπο- αδειοδοτήσιμοι από τον ίδιο τον Χρήστη.

Μια έντυπη έκδοση των ΓΟΧ και όλες οι γνώμες που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να ζητηθούν σε νομικές ή διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τους ΓΟΧ.

Άρθρο 11 - Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες ΓΟΧ διέπονται από και υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία.

Εκτός από τις διατάξεις περί δημόσιας τάξης, όλες οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης αυτών των ΓΟΧ μπορούν πριν από οποιαδήποτε νομική ενέργεια να υποβληθούν στην εκτίμηση του Επεξεργαστή ιστότοπου για φιλικό διακανονισμό.

Υπενθυμίζεται ρητά ότι οι αιτήσεις φιλικού διακανονισμού δεν αναστέλλουν τις προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, περί δημόσιας τάξης, οποιαδήποτε νομική ενέργεια σχετικά με την εκτέλεση αυτών των ΓΟΧ υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της δικαιοδοσίας του τόπου κατοικίας του εναγομένου.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται -04/06/2021